Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering

VOORWAARDEN KORTLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING


U heeft bij Beach Rentals een kortlopende annuleringsverzekering afgesloten. In deze voorwaarden leest u waar u wel en niet voor verzekerd bent. 

1. UW VERBLIJF ANNULEREN?
1.1 Wilt u uw reis annuleren? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Beach Rentals. Doe dit in ieder geval binnen drie werkdagen. Bent u ziek of heeft u een ongeval gehad? Vraag dan aan de dokter of hij denkt dat de reis kan doorgaan. Ook als de vertrekdatum nog ver weg is.
1.2 Voor een snelle afhandeling, vragen wij u de annulering goed en volledig te omschrijven en alle originele rekeningen, offertes, verklaringen of andere bewijzen mee te sturen aan info@beachrentals.nl, vermeld hierbij ook uw boekingsnummer.

2. WANNEER BENT U VERZEKERD?
U bent verzekerd voor annuleringskosten vanaf het moment dat u deze dekking heeft afgesloten tot het moment waarop uw verblijf eindigt. De einddatum van uw verblijf staat vermeldt op de reserveringsbevestiging van het verblijf waarbij u tijdens het boeken de annuleringsverzekering heeft afgesloten.

3. WAARVOOR BENT U VERZEKERD?
Verzekerd is de volledige reissom die u heeft (aan) betaald, exclusief de kosten voor de annuleringsverzekering en administratiekosten.

4. IN WELKE GEVALLEN BENT U VERZEKERD?
U bent in de volgende gevallen verzekerd voor annuleringskosten:
4.1.1 U, een familielid in de eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
4.1.2 Een familielid in de derde graad overlijdt.
4.1.3 U of uw partner ontdekt na het boeken van de reis zwanger te zijn en dit heeft directe gevolgen voor uw geboekte reis.
4.1.4 U, een medeverzekerde, een huisgenoot of uw inwonend kind moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
4.1.5 U krijgt binnen dertig dagen voor het begin van de reis onverwacht een huur- of een nieuwbouwwoning. U bent ook verzekerd, als u tijdens uw reis aanwezig moet zijn bij de overdracht van uw bestaande woning. Maar alleen als u geen invloed heeft op de opleverings- of overdrachtsdatum.
4.1.6 U kunt onverwacht om medische redenen niet de inenting krijgen die verplicht is voor uw reisbestemming. U kon dit ook niet weten.
4.1.7 U kunt onverwacht en buiten uw schuld geen visum krijgen voor uw reisbestemming in het buitenland.
4.1.8 U wordt buiten uw schuld werkloos en verliest daarmee een vast dienstverband.
4.1.9 U krijgt na een periode van werkloosheid een baan aangeboden en uw nieuwe werkgever gaat niet akkoord met de geboekte reis, omdat u op de geplande reisdagen bij hem aanwezig moet zijn. Het moet daarbij gaan om een baan van minimaal twintig uur per week en voor minimaal zes maanden.
4.1.10 Uw duurzame relatie of huwelijk wordt onverwacht ontbonden. Onder ‘een duurzame relatie’ verstaan we een relatie met een gezamenlijk huishouden.
4.1.11 U verliest op de dag van vertrek uw reisdocumenten en doet daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie.
4.1.12 Uw ouder(s) of kind(eren) heeft (hebben) onverwacht dringend zorg nodig, die u alleen zelf kunt geven.
4.1.13 Het privévervoermiddel waarmee u de reis zou maken, valt binnen dertig dagen voor aanvang van de reis uit door een van buiten komend onheil. Dit voertuig kan niet op tijd worden vervangen of gerepareerd. Een ‘van buiten komend onheil’ is bijvoorbeeld een aanrijding, storm of diefstal. Pech, mechanische storing en dergelijke vallen hier niet onder.
4.1.14 U of een andere verzekerde moet thuis aanwezig zijn vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u of de medeverzekerde werkt.

4.2 Voor al deze gebeurtenissen geldt dat ze onvoorzien zijn, onverwacht moeten optreden en tijdens de looptijd van deze dekking gebeuren.

5. REIST U MET IEMAND SAMEN?
Annuleert uw reisgenoot/medeverzekerde de reis vanwege een van de redenen die onder 4 staan? Dan vergoeden wij ook de annuleringskosten. Let op, uw reisgenoot/medeverzekerde(n) dient/dienen wel vanaf het moment dat u de dekking bij ons afsluit bekend bij ons te zijn, u kunt de gegevens van uw reisgenoot/medeverzekerde(n) invullen in uw Mijn Beach Rentals account (op het registratieformulier) of mailen aan info@beachrentals.nl.

6. WAAR BEN IK GEDEKT?
U bent gedekt voor een verblijf in één van de accommodaties welke verhuurd worden door Beach Rentals.

7. WAT IS NIET VERZEKERD?
Sluit u de verzekering later dan zeven dagen na het boeken van de reis af? En moet u uw reis annuleren vanwege een ziekte of aandoening van uzelf, een familielid in de eerste, tweede of derde graad, waarnemer of huisgenoot? En kwam deze ziekte of aandoening al voor in de drie maanden voordat u de verzekering afsloot? Dan krijgt u geen vergoeding voor uw annuleringskosten.

8. VERGOEDING
8.1 Beach Rentals vergoed de annuleringskosten tot maximaal de reissom inclusief de toeslagen die u heeft (aan)betaald exclusief de kosten voor de annuleringsverzekering en administratiekosten.
8.2 Alleen u en medeverzekerden hebben recht op een schadevergoeding. Overlijdt u of een medeverzekerde? Dan hebben de erfgenamen recht op vergoeding. Een erfgenaam moet wel altijd kunnen aantonen dat hij de erfgenaam is
.
9. WANNEER KEERT BEACH RENTALS NIET UIT?
Bij fraude, of als de reden van de annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was. Ook als je niet aan je verplichtingen voldoet, zoals bijvoorbeeld het tijdig melden van schade of het niet op tijd betalen van de
annuleringsverzekering.

10. UW VERBLIJF AFBREKEN?
In welke gevallen bent u verzekerd? Met deze annuleringsverzekering heeft u recht op een vergoeding, als u tijdens uw verblijf vroegtijdig moet terugkeren naar huis. Maar dat geldt alleen in de volgende gevallen:
10.1.1 U, een familielid in eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
10.1.2 Een familielid in de derde graad overlijdt.
10.1.3 U of uw partner krijgt tijdens de zwangerschap complicaties.
10.1.4 U, uw partner of uw inwonend kind moet onverwacht een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
10.1.5 U moet terugkeren vanwege ernstige beschadiging van uw woning of van het bedrijf waar u werkt.

10.2 Wordt u of een reisgenoot/medeverzekerde tijdens de reis minimaal één nacht in het ziekenhuis opgenomen? Dan heeft u ook recht op een vergoeding voor afbrekingskosten. Heeft u recht op vergoeding? Dan geldt dit niet voor uw hele reisgezelschap, maar voor maximaal één bij ons verzekerd gezin, of één medeverzekerde. Komt u of een medeverzekerde te overlijden? Dan hebben wel alle verzekerden recht op deze dekking. Let op, uw reisgenoot/medeverzekerde(n) dient/dienen wel vanaf het moment dat u de dekking bij ons afsluit bekend bij ons te zijn, u kunt de gegevens van uw reisgenoot/medeverzekerde(n) invullen in uw Mijn Beach Rentals account (op het registratieformulier) of mailen aan info@beachrentals.nl.

11. OPZEGGING
Beach Rentals heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij het afsluiten van de annuleringsverzekering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

12. TOEPASSELIJK RECHT
Op de overeenkomst tussen u en Beach Rentals is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. PRIVACY
13.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven, zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens.
13.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.
13.3 Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een bericht te sturen aan: Beach Rentals, Melkmarkt 7-9, 4301 HB Zierikzee, of een e-mail naar info@beachrentals.nl.

14. ALGEMEEN
Kennelijke druk en zetfouten binden Beach Rentals niet. Met deze Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering vervallen alle voorgaande publicaties.